İqtisadi artım - müəyyən bir dövrdə məhsul və xidmətin istehsalının böyüməsini ehtiva edir.
Bu dərslik nəzəri-konseptual və praktiki məsələləri əhatə etməklə, makro, mezo və mikro səviyyədə iqtisadi böyümənin mahiyyətini açır və müvafiq tövsiyyələri təqdim edir.
Dərslikdən qərar qəbul edənlər, tədqiqatçılar, mütəxəssislər, sahibkarlar və tələbələr faydalana bilərlər.