Nailə Yusifova. Dərs vəsaiti. UNEC

Dərs vəsaitində nitq mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm fəsillərdən olan ədəbi dilin üslublar sistemi və digər məsələlər öz əksini tapmışdır. Tələbələrimizin mədəni nitqə yiyələnməsi dövlət əhəmiyyətli məsələdir. Bu istiqamətdə vəsaitdə verilən çalışma və tapşırıqlar mövzuların daha dərindən mənimsənilməsinə xidmət edir.