NİZAMİ GƏNCƏVİ. ƏSƏRLƏRİ I cild (2 cilddə)
NİZAMİ GƏNCƏVİ. ƏSƏRLƏRİ I cild (2 cilddə)
HEYDƏR ƏLİYEV MİLLİ-SİYASİ ELİTAMIZIN ZİRVƏSİ
Vaqif Abdullayev
2019
Image is not available

Siyasi elmlər doktoru, professor Vaqif Abdullayevin bu kitabında Azərbaycan milli elitasının formalaşma tarixi, bu fasiləsiz prosesin son qırx ilində H.Əliyevin müstəsna xidmətləri sosioloji və politoloji rakursdan, “millət-lider-elita” aspektindən işıqlandırılıb. Müəllif bundan öncəki kitablarında olduğu kimi bu əsərində də göstərir ki, milli-siyasi elitamız həm çarizm və onun sonluğunda doğulan ilk müstəqil respublika, həm də sovet dönəmində, özəlliklə H.Əliyevin siyasi rəhbərliyə gəlişi ilə epoxaların ekstremallığına baxmayaraq, millətin varlığını qoruması və inamla gələcəyə addımlamasında üzərlərinə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetirmiş, milli inkişafı təmin etməyi bacarmışdır. Müstəqilliyin bərpasından sonra elitanın formalaşma prosesi Yeni Azərbaycan Partiyasının bazasında yeni məzmun kəsb etmişdir.

Slide 2
MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN QURUCUSU
2009
Image is not available

Ümummilli liderin Azərbaycan qarşısındakı əvəzsiz tarixi xidmətlərinin ən qabarıq siyasi təzahürü onun dayanıqlı milli dövlət qurması, onu möhkəmləndirməsidir. Xalqımız tarixən milli dövlət qurmaq uğrunda davamlı mübarizə aparsa da, yalnız ötən əsrin sonlarında uzunmüddətli istiqlal mübarizəsinin məntiqi yekunu olaraq bu arzusuna qovuşmuşdur. Kitabda "H.Əliyev ideyalarının təntənəsi”, “H.Əliyev ideyaları yaşayır və zəfər çalır”, “Azərbaycan xalqına və dövlətçiliyinə həsr olunan ömür”, “Ən böyük azərbaycanlı”, “Zəfərlər partiyası”, “H.Əliyev - 95”, “H.Əliyevin fəaliyyəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasına gətirib çıxardı”, “Müstəqil Azərbaycan dövləti konsepsiyasının yaradıcısı” və digər buna bənzər mövzular geniş şərh edilib.

Slide 2
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ (III hissə)
N.Zamanov
2018
Image is not available

Monoqrafiyanın III hissəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında nitqin ekspressivliyini yüksəltməyə xidmət edən etik və estetik mətnlər Azərbaycan dilinin imkanları hesabına araşdırma mövzusu olub. Müəllif müasir etikanın müxtəlif növləri, eləcə də estetik kateqoriyalar, incəsənətin ayrı-ayrı formaları böyük natıqın dilində tədqiqata cəlb edib.

Slide 3
ƏDƏBİYYATDA HEYDƏR ƏLİYEV OBRAZI:
TARİXİ GERÇƏKLİKDƏN İDEALA
2018
Image is not available

Kitabda ədəbiyyatşünaslıq elmində indiyədək görkəmli dövlət xadimi, Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf etdirilməsindəki rolu, yazıçı və şairlərin əsərləri vasitəsilə ölkəmizi tanıtması, yaradıcı simalara qayğı göstərməsi kimi məsələlərdən bəhs edilir. Monoqrafiyada ilk dəfə olaraq, Ulu öndərin ədəbiyyatda bədii obrazının yaradılması məsələlərindən söz açılır. Eləcə də müasir şəraitdə ədəbiyyatda Heydər Əliyev ideallarının yaşadılmasının davam etdirilməsi və bədii obrazın yeni təfəkkür əsasında canlanması məsələləri geniş işıqlandırılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEVIN KƏLAMLARI
Nərmin Əhmədzadə
2017
Image is not available

Dünya siyasət meydanında cərəyan edən proseslərə təsiri baxımından Ulu öndər həmişə öz sözü, öz çəkisi, öz sanbalı ilə seçilib. Ümummilli liderimizin siyasəti, iş təcrübəsi, vətənpərvərliyi kimi hikmətli sözləri, kəlamları da xalqın dilində həmişə dolaşıb, xalq deyiminə çevrilib. Nərmin Əhmədzadənin geniş oxucu kütləsinə təqdim etdiyi bu kitabında Heydər Əliyevin hikmətli sözləri, kəlamları, misalları və s. toplanıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT QURUCULUĞUNUN BANİSİDİR
2017
Image is not available

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun lektoriyası” seriyasından “Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banisidir” adlı mühazirələr toplusuna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvləri Nizami Cəfərov və Möhsün Nağısoylunun, AMEA-nın müxbir üzvləri Musa Qasımlı və Misir Mərdanovun, professorlar İradə Hüseynova, Rasim Nəbiyev, İsaxan Vəliyev, Əyyub Kərimov və Bəbir Quliyevin, dosent Fəxrəddin Nağıyev və Eynulla Mədətlinin, tədqiqatçılar Bəhruz Quliyev, Azad Mədətov və İlkin Soltanlının, ukraynalı alimlər Aleksey Nestulya və Svetlana Nestulya və digərlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli inkişafı yolunda əvəzsiz tarixi xidmətləri olmuş, milli dövlətçilik ideyasının bərqərar olması və ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması naminə misilsiz töhfələr vermiş Ulu öndər Heydər Əliyevin möhtəşəm fəaliyyətindən bəhs edən mühazirələri daxil edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN TARİXİ
(II hissə)
2017
Image is not available

Heydər Əliyev Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, əlverişli coğrafi-strateji mövqeyinin üstünlüklərindən ölkənin milli mənafelərinə uyğun şəkildə istifadə edilməsinə yönəldilmiş irimiqyaslı beynəlxalq iqtisadi sazişlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində son dərəcə gərgin və səmərəli fəaliyyət göstərib. Böyük bir coğrafi məkanda region qüvvələrinin birləşməsində də Heydər Əliyevin danılmaz xidmətləri vardır. Kitabda Ulu öndərin anadan olmasının 94 illiyinə həsr edilmiş Bakının Səbail rayonu məktəblilərinin “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” adlı elmi-praktik konfransında dinlənilən məruzələr toplusu dərc olunub.

Slide 3
“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA TƏSBİT EDILMIŞ DƏYƏRLƏRİN MÜDAFİƏSİ SAHƏSİNDƏ MÜASİR NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ YANAŞMALAR”
(Elmi-nəzəri konfrans)
2017
Image is not available

1995-ci il noyabrın 12-də ilk dəfə olaraq Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin Konstitusiyası hazırlandı və referendum yolu ilə qəbul edildi. Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə keşirilən elmi-nəzəri konfransda Ulu öndərin həyat və yaradıcılığı, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gördüyü böyük işlər, ölkədə hüquq və bərabərliyinin, insan azadlığı və haquqlarının bərpası, konstitusiyada etdiyi dəyişikliklər, xalqın sosial həyat tərzi və yaşayış rifahının yaxşılaşdırılması üçün atdığı mükəmməl addımlar və s. haqqında söylənilən mühazirə və çıxışların mətnləri bu vəsaitdə dərc edilib.

Slide 3
“TƏHSİL, TƏHSİLİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ:
REALLIQLAR, PERSPEKTIVLƏR”
(Elmi-praktik konfrans)
2017
Image is not available

Konfrans materiallarından ibarət olan bu topluda H.Əliyevin təhsil sahəsindəki islahatlarının bu günümüzə təsiri və təhsil sahəsinin digər məsələləri haqqında materiallar öz əksini tapıb.
Qeyd etməliyik ki, Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi illərdə ölkədə 5 yeni ali təhsil müəssisəsi açılmış və ali məktəblərdə təhsil alanların sayı 70 mindən 100 minə qədər artmışdır. Eləcə də dahi rəhbər keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu təhsil müəssisələrində azərbaycanlıların oxumasına çalışmış və bu istiqamətdə əsaslı dönüş yaratmışdır. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa himayəsi nəticəsində 1970-ci ildən başlayaraq hər il 800-900 nəfər gənc SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilmişdir ki, bu da respublikanın milli kadr potensialının daha da gücləndirilməsinə imkan yaratmışdır.

Slide 3
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TARİXİ
(1991-2003)
(I cild)
2016
Image is not available

Ümummilli lider Heydər Əliyevin tövsiyyəsi ilə yazılan bu kitab fundamental araşdırma əsəri olmaqla müstəqillik dövrü tariximizin 1991-2003-cü illərini əhatə edir ki, bu dövr Azərbaycan tarixində “Heydər Əliyev dövrü” kimi yer alıb. Kitabda Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrünün taleyüklü məqamları, dövlətçilik uğrunda gərgin mübarizə və s. ilə öz tutumuna, kütləsinə görə bütöv bir mərhələsi, epoxası geniş işıqlandırılıb.

Slide 3
SİYASİ DÜŞÜNCƏMDƏ HEYDƏR ƏLİYEV FENOMENİ
A.Babayev
2016
Image is not available

Müəllif kitabda ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında düşüncələri, məruzələri, məqalələri, sənədli faktlarla onunla bağlı xatirələrini dərc etdirib. Ulu öndərin siyasi məktəbinin zəngin bir xəzinə olması, Azərbaycanı dünya miqyasında tanıdaraq, daim irəliyə aparması, həmçinin taleyin hökmü ilə iki dəfə xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürərək hakimiyyətə gəlməsi və hər dəfə Azərbaycanın müqəddəratının həll olunduğu təhlükəli və mürəkkəb məqamlarda xalqın köməyinə çatması, ona dayaq olması, zamanın ağır məngənəsindən xilas etməsi əsərdə Adil Babayev tərəfindən xüsusilə vurğulanıb. 

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN: DÜNƏN, BU GÜN VƏ SABAH
(Elmi-praktiki konfrans)
2016
Image is not available

Bu kitab Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti və YAP Səbail rayon təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev - Azərbaycan: Dünən, bu gün və sabah” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları əsasında hazırlanıb. Kitabda Ulu öndərimizin Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı üçün etdiyi düzgün siyasət və fəaliyyəti, bizlərə irs qoyub getdiyi geniş fəaliyyət və quruculuq planlarından geniş söhbət açılır.

Slide 3
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNDƏ MULTİKULTURAL VƏ TOLERANT DƏYƏRLƏR
(Beynəlxalq elmi konfrans materialları) I hissə
2016
Image is not available

Azərbaycanın multikultural ənənələrinin dövlət tərəfindən qorunması işində ən vacib olanı ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə bu məsələnin hüquqi sənədlərdə, o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında əks olunmasıdır. Belə ki, multikulturalizm siyasətinin əsasını təşkil edən tolerantlıq prinsipi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bir sıra maddələrində aydın şəkildə təsbit edilmişdir. Bununla bağlı "Bərabərlik hüququ" (maddə 25, bənd 3), "Milli mənsubiyyət hüququ" (maddə 44, bəndlər 1, 2), "Ana dilindən istifadə hüququ" (maddə 45, bəndlər 1, 2) və başqa maddələri göstərmək mümkündür. Kitabda bu və daha müxtəlif mövzularda edilən çıxışlar və məruzələrin mətni toplanıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NAXÇIVAN TARİXİ MƏSƏLƏLƏRİ
Ə.Cabbarlı
2015
Image is not available

Kitabda Azərbaycan xalqının ümummmilli lideri Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri araşdırılıb. 1969-2003-cü illərdə Naxçıvanla bağlı qəbul edilən tarixi qərarlar, həyata keçirilən tədbirlər, habelə ölkəmizin daxili və xarici siyasətinin mövzuya dair aspektləri hərtərəfli şəkildə öyrənilib. Ümummilli liderimizin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı gördüyü işlər, Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunması, bölgənin erməni təcavüzündən xilası, muxtar respublikada elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı, ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirdiyi siyasət kitabda əhatəli şəkildə işıqlandırılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV MƏKTƏBLİLƏRİN GÖZÜ İLƏ
(IX kitab)
2015
Image is not available

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş dövlət uşaq siyasəti ölkəmizdə uşaqların hərtərəfli və ahəngdar inkişafının təmin edilməsinə yönəlib. Ulu öndər dəfələrlə vurğulayırdı ki, müstəqil dövlətimizdə uşaqların yüksək mənəvi-əxlaqi mühitdə, milli dəyərlər əsasında kamil tərbiyə alaraq layiqli şəxsiyyət kimi yetkinləşməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O uşaqları xüsusi bir məhəbbətlə sevirdi ki, artıq valideyn olan həmin uşaqlar öz övladlarına Ulu öndərin məhəbbət və qayğısından bəhs edərək, onu sevdirə biliblər. Heydər Əliyev mövzusu bədii gecələrin, televiziya verilişlərinin, bir çox əsərlərin əsas mövzusuna çevrilib. Kitabda məktəblilərin “Heydər Əliyev” mövzusunda yazdıqları inşalardan seçmələr toplanıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİ: TOLERANTLIQ
2015
Image is not available

Bu topluda yer alan tarixi xronoloji materiallar Heydər Əliyev irsinin və uğurlu strategiyasının öyrənilməsinə xidmət etməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın bütün dünyaya nümayiş etdirdiyi dünyəvilik, tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarının əyani vəsaiti hesab oluna bilər. Kitabı oxuyan hər kəs Azərbaycan xalqının xarakterik xüsusiyyətlərindən və cəmiyyətimizdə yüz illər ərzində formalaşmış və bu gün də davam etdirilən ənənələrindən qaynaqlanan qarşılıqlı hörmət və birgəyaşayış mədəniyyətinin məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən necə qorunmasının və davamlı şəkildə təbliğ edilməsinin bariz şəkildə nümunəsi ilə yaxından tanış olacaq.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV - MİLLİ LƏYAQƏT ÖLÇÜSÜ
Z.Qaralov
2015
Image is not available

Əsər müəllifin Heydər Əliyevə həsr etdiyi beşinci kitabıdır. 10 fəsildən ibarət olan bu kitabda fəsillərin adları müxtəlif olsa da, nəticə etibarilə Heydər Əliyevin ölməzliyini sübut edən aktual məsələlərdir ki, vahid bir məqsədə xidmət edir. Qələmə alınmış sənədli, faktlı hadisələr, olaylar gələcək nəslə Ulu öndəri olduğu kimi tanıtmaq məqsədi daşıyır. Bir sözlə, kitab şəxsiyyəti ilə fəxr etdiyimiz, öz siyasi baxışları, dərin zəkası, fenomen yaddaşı, mənalı yumoru, uzaqgörənliyi, xalqı, vətəni yolunda göstərdiyi xidmətləri ilə yaddaşımıza həkk olunmuş dahi şəxsiyyətə həsr olunub.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏTÇİLİK VƏ HÜQUQ TƏLİMİ
Ş.Məmmədov
2014
Image is not available

Kitabda XX əsrin görkəmli mütəfəkkiri, siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik və hüquq sahəsindəki təlimi araşdırılıb, bugünkü müstəqil demokratik çağdaş Azərbaycan dövlətinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizədən, möhtəşəm xidmətlərindən, təməli dinamik fəaliyyənindən, həyatını həsr etdiyi işıqlı amallardan bəhs edilib.

Slide 3
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏMKİRÇAY SU ANBARININ TİKİNTİSİ İDEYALARI UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLİR
2014
Image is not available

Şəmkir çayı üzərində dəryaçanın Şəmkirçay su anbarının Su Elektrik Stansiyası ilə birlikdə tikintisi layihəsinə həsr olunmuş bu kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində onların layihəsinin hazırlanması və tikintisinin başa çatdırılması , eləcə də kompleks layihənin sonrakı mərhələlərində görülməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlər hesabına suvarılan torpaq sahələrinin genişləndirilməsi və digər məsələlər öz əksini tapıb. Kitabda eyni zamanda elmi, layihə-axtarış və fond materiallarından istifadə etməklə ölkənin qərb bölgəsində su təsərrüfatının inkişaf tarixi, onun layihədən əvvəlki vəziyyəti, Şəmkir çayı və onun su ehtiyatlarının istifadəsi barədə məlumatlar verilib.

Slide 3
ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 91 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ PEDAQOGIKA VƏ PSİXOLOGİYA FAKÜLTƏSİ MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİNİN ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI
2014
Image is not available

Kitabda “Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili” mövzusunda müəllim və tələbələrin mühazirələri, çıxışları yer alıb. Qeyd edək ki, Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində də elm və təhsilin inkişafını diqqətdən kənarda qoymayıb, elm-təhsil problemlərinə kompleks şəkildə yanaşıb. Ölkə başçısı bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsinə uyğun təhsil strategiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirərək, mühüm tarixi fərman və sərəncamlar imzalayıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ƏDƏBİ-TARİXİ PROSES
S.Əhmədova
2013
Image is not available

Monoqrafiya dünya şöhrətli siyasətçi, müstəqil Azərbaycanın memarı, böyük mütəfəkkir Heydər Əliyevin mədəni-nəzəri irsinə həsr olunub. Bədii-fəlsəfi fikirlərlə zəngin olan Azərbaycan ədəbiyyatı Ulu öndər üçün hər şeydən öncə Azərbaycan xalqını dünyada tanıtmaq, onun qədimliyini, bəşəri düşüncəyə malik olmasını sübut etmək, türk xalqlarının birliyini nümayiş etdirmək vasitəsi idi. Məhz bu haqda, həmçinin Heydər Əliyevin ədəbiyyat və mədəniyyət haqqında konsepsiyalarının Azərbaycan dövlətçiliyinin mənafeinə tabe edilməsi barədə geniş təhlil verilib.

Slide 3
AZƏRBAYCANIN İDMAN TARİXİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRHƏLƏLƏRİ
(1969-1982, 1993-2003)
D.Quliyev
2013
Image is not available

Monoqrafiya Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı və və qurucusu, dünyanın ən nüfuzlu dövlət və siyasi xadimlərindən biri olan ümummilli lider Heydər Əliyevin bədən tərbiyəsi və idmana göstərdikləri xüsusi diqqət və qayğısına həsr edilib. Müəllif bu kitabında Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə idmana münasibətin kökündən dəyişməsində, idmanın və bədən tərbiyəsinin inkişafı dövlət siyasətinin prioritet qollarından birinə çevrilməsi, müstəqil Azərbaycanın həm də bir idman ölkəsi kimi beynəlxalq aləmdə tanınmasında və olimpiya hərəkatına qoşulmasında Ulu öndərin danılmaz xidmətlərini geniş işıqlandırıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
MƏNƏVİYYAT, MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR, MƏNƏVİ TƏRBİYƏ
2011
Image is not available

Kitabda Heydər Əliyevin - böyük Azərbaycanlının mənəviyyat, mənəvi həyat, mənəvi dəyərlər, mənəvi tərbiyə kimi ən kəskin və daim aktual olan məsələlərə dair ideya, düşüncə, fikir, arzu, tövsiyə və məsləhətləri daxil edilib. Bununla da əsl dövlət xadiminə xas olan bəsirət və uzaqgörənliklə, cəmiyyət və millətin mənəvi saflığı, hələ sosializm şəraitində mövcud olan və Azərbaycan cəmiyyətinin müasir həyatında özünəməxsus formada təzahür edən müsbət və mənfi proseslərlə bağlı məsələlərə toxunulub.

Slide 3
AZƏRBAYCAN VAHİD VƏ BÖLÜNMƏZ AVROPADA
(2001 - 2011)
2011
Image is not available

Kitab Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına qəbul edilməsinin 10 illiyinə həsr olunub. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Avropa Şurasının nümayəndələri ilə görüşlərinin mətni və eləcə də, bu təşkilatın tədbirlərindəki çıxışları kitabda toplanıb. Avropa Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qətnamə və tövsiyələrinə də kitabda geniş yer verilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV: “GÜRCÜSTAN VƏ AZƏRBAYCAN XALQLARININ DOSTLUĞU DÜNYADA NÜMUNƏDIR”
2011
Image is not available

Kitab Heydər Əliyev irsini Araşdırma Mərkəzi tərəfindən hazırlanaraq, Azərbaycan-Gürcüstan dost və qardaş xalqlarının dostluğu, aralarındakı münasibətlər ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq çıxışları ilə şərh olunub.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN İLK KONSTİTUSİYASI
2011
Image is not available

Kitabda Azərbaycan dövlətinin xilaskarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasətçi Ulu öndər Heydər Əliyevin 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının layihəsini hazırlayan komissiyanın iclaslarındakı çıxışları toplanıb. Eyni zamanda kitabda komissiyanın tərkibi haqqında Milli Məclisin qərarı, onun işçi qrupu haqqında Komissiyanın öz qərarı, konstitusiya layihəsinin mətbuatda dərc edilməsi barədə məlumat, referendumun nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri və Konstitusiyanın mətni verilib.

Slide 3
ƏBƏDİYYƏT NOTLARI
R.İbişova
2011
Image is not available

Kitab Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə ithaf olunub. Musiqi tariximizi ölməz sənəti ilə zinətləndirilmiş şəxsiyyətlərdən bəhs edən bu kitabda əsas yeri mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti sayan Heydər Əliyevin Azərbaycan musiqisinin dünya miqyasında tanıdılması yönündə, eləcə də mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması istiqamətində apardığı işlər təşkil edir.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
İDEYALARININ ZƏFƏR YÜRÜŞÜ
2011
Image is not available

Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar rolunu oynayan dahi insanlar var. Həmin dahilər öz qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolu oynamışlar. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi kimi düşmüşdür. Kitabda Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, tədqiq və təbliğ edilməsi, gələcək nəsillərə ötürülməsi, onun böyük siyasətini davamçısı olan İlham Əliyevin istər daxili, istərsə də xarici siyasətdə qazandığı uğurlar barədə söhbət açılır.

Slide 3
DÖVLƏTİN İQTİSADİ SİYASƏTİ: DAYANAQLI VƏ DAVAMLI İNKİŞAFIN TƏNTƏNƏSİ
A.Şəkərəliyev
2011
Image is not available

Monoqrafiyada dövlətin cəmiyyətin siyasi sistemində oynadığı rol, bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin rolu və funksiyaları, dövlətin iqtisadi siyasəti, dövlətin neft siyasəti, ticarət siyasəti, gömrük siyasəti, ixrac siyasəti, dövlətin vergi-büdcə siyasəti, investisiya siyasəti, sosial siyasət və s. məsələlər araşdırılıb. Həmçinin kitabda iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətləri və problemləri, ekoloji siyasət, dövlətin iqtisadi siyasətini davamlı və dayanıqlı inkişafa təsiri məsələləri tədqiq edilib.

Slide 3
TÜRK DÜNYASININ BİRLİYİ İDEYASI VƏ
HEYDƏR ƏLİYEV
2011
Image is not available

Heydər Əliyev Türk birliyinin möhkəmlənib inkişaf etməsində Türkiyənin rolunu həmişə yüksək qiymətləndib, Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı Mustafa Kamal Atatürkün tarixi fəaliyyətini dönə-dönə dəyərləndirərək, onu “iyirminci əsrin bəşəriyyətə verdiyi böyük düha”lardan sayırdı. Heydər Əliyev Türk dövlətlərinin, ümumən Türk dünyasının birliyinə heç zaman,sadəcə etnik köklərin ümumiliyinə əsaslanan mədəni-etnoqrafik birlik kimi baxmaqla kifayətlənməyib, bu birliyin siyasi perspektivlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. 2000-ci ildə türkdilli dövlətlərin Bakıda keçirilən VI Zirvə görüşündə qəbul olunan, bilavasitə Heydər Əliyevin düşüncələrini əks etdirən “Bakı bəyannaməsi” hər bir maddəsi ilə bunu bir daha təsdiq edir. Kitabın əsas süjet xəttini bu mövzular təşkil edir.

Slide 3
SÖNMƏZ GÜNƏŞ
V cilddə
E.Əliyev
2010
Image is not available

Ulu öndərin milli şüur – vətənpərvərlik şüuru yanaşması xalqımızın vətənpərvərlik tərbiyəsində nümunəyə çevrilib, vətəndaşlarımıza Vətən sevgisi aşılayıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin milli dövlətçilik, vətənpərvərlik ideyaları bugünkü və gələcək inkişafımızın təməlini təşkil edir. Müəllif poemada doğma vətənə, müqəddəs yurd yerilərinə bağlılıq, poetik duyum və və səmimiyyətlə Ulu öndər Heydər Əliyevə olan inam və məhəbbət xüsusi poetik təsvir vasitələri ilə tərənnnüm edib.

Slide 3
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAYRAĞI
2010
Image is not available

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağında mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini, yaşıl rəng - İslam sivilizasiyasına mənsubluğunu ifadə edir. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikası dövlət atributlarının təbliğatı istiqamətində işin gücləndirilməsi” sərəncamı imzalandırdan sonra Azərbaycan dövlətçilik tarixinin müxtəlif məsələlərinə həsr olunmuş bir sıra elmi və kütləvi nəşrlər işıq üzü gördü. Kitabda Azərbaycan Dövlət bayrağının yaradılması tarixi, onu təşkil edən rənglər və təsvirlərin mənası, tarixdə ifadəsi geniş işıqlandırılıb.

Slide 3
BİR BATALYONUN TARİXİ
Ə.Eyvazov
2010
Image is not available

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il 2 noyabr tarixində xalqa müraciətindən sonra təşkil olunmuş Quba-Qusar könüllülərindən ibarət batalyonun yaranması, erməni təcavüzkarlarına qarşı batalyon igidlərinin ölüm-dirim mübarizəsi, sıravi əsgərdən tutmuş zabitə kimi hər bir döyüşçünün düşmənə nifrət hissi ilə torpaqlarımızın qorunması uğrunda apardığı döyüşlər haqqında sənədli materiallar toplanıb. Quba-Qusar batalyonu haqqında tarixi həqiqətləri əks etdirən ilk, bir qədər də romantik yazılmış bu əsərdə, bəlkə də hələ bəlli olmayan məlumatlar, tarixi faktlar və sənədlər bir daha işlənməli, təhlil edilməlidir.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV SARAYI
2010
Image is not available

Heydər Əliyev Sarayı - Ümummilli liderin adını daşıyan saray paytaxtımızın memarlıq simasında xüsusi yeri olan möhtəşəm məkan, həm də ölkənin baş səhnəsi, əsas konsert salonudur. İllər boyu ictimai-siyasi, mədəni kütləvi tədbirlərə ev sahibliyi edən, Azərbaycan xalqının həyatında önəmli hadisələri, tədbirləri səhnəsindən geniş tamaşaçı kütləsinə çatdıran saray bu gün də aktuallığını qoruyub saxlayır. Kitabda sarayın 1 il 7 ay davam edən təmiri, yenidənqurma işlərindən sonra 16 oktyabr 2008-ci ildə müasir, dünya standartlarına cavab verən, tam təzə görkəmdə təhvil verilməsi, dünyanın möhtəşəm və gözəl sarayları ilə müqayisə oluna biləyəcəyi barədə geniş məlumatlar toplanıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEVİN DİL SİYASƏTİ
S.Əhmədova
2010
Image is not available

Ulu öndər Heydər Əliyev ümumrespublika tədbirlərində azərbaycanca danışmaqdan çəkinmirdi, neçə illər ərzində küncə sıxışdırılan dilimizin sabahına işıq salır, cəsarəti, şəxsi nümunəsi ilə milyonlarla insanın ürəyindən keçənlərin ifadəçisinə çevrilir, haqq sözü deyir, dilimizin ən ali mərtəbəyə layiq olduğunu bəyan edirdi. Bu gün çox böyük daxili inamla demək olar ki, ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevin dil siyasəti, Azərbaycan dilinin inkişafına, işlənmə arealının genişlənməsinə göstərdiyi qayğı, onun siyasi varisi möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən əzmlə dilimizə, ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə çox böyük sevgi ilə davam etdirilir. Bu mövzular kitabın əsas süjet xəttini təşkil edir.

Slide 3
BORCUMUZDUR BU EHTİRAM
Q. Paşayev
2010
Image is not available

Ümummilli lider Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin xilaskarıdır. Bu gün birimiz firavan və inkişaf edən bir dövlətin vətəndaşları kimi sabit bir ölkədə yaşayırıqsa, buna görə yalnız dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə borcluyuq. Bu səbəbdən də, Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad etmək bütün Azərbaycan vətəndaşlarının mənəvi borcudur. Kitabda 25 ziyalının — dövlət xadimi, alim, müəllim, ziyalı, yazıçı və şair Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında oçerkləri toplanıb.

Slide 3
ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANDA TƏHSİLƏ VƏ TƏHSİL SİSTEMİNƏ QAYĞISI
A.Səmədov
2010
Image is not available

Dərs vəsaiti Ulu öndərimizin və indiki Prezidentimiz İlham Əliyevin təhsilin inkişafına və təhsil xadimlərinə göstərdikləri qayğıya həsr edilib. Səkkiz bölmədən ibarət olan kitab tarixilik, elmilik, müqayisəlik, pedoqoji və metodik prinsiplər əsasında təhlil edilib, dərs vəsaitindəki materiallar ümumiləşdirilərək, yekunlaşdırılıb. Vəsaitdə Azərbaycanda təhsilin daha da təkmilləşdirilməsi, müqəddəs vəzifələrin yerinə yetirilməsi, gənclərin müasir biliklərə və texnologiyalara yiyələnməsi üçün yaradılan şəraitdən bəhs edilir.

Slide 3
AZƏRBAYCANÇILIQ
M.Yusifov
2010
Image is not available

Kitаbdа аzərbаycаnçılıq idеyаlаrının ümumi prinsiplərindən bəhs edilir. Аzərbаycаnçılıq idеyаlаrı ictimаi şüur fоrmаsı оlmаq еtibаrı ilə tаriхi bir kаtеqоriyаdır. Аzərbаycаnçılıq idеyаlаrı özündə tаriхiliyi və müаsirliyi, ənənə və vаrisliyi, ictimаi psiхоlоgiyаnı və еtnik təfəkkürü birləşdirir. Kitаbdа аzərbаycаnçılıq idеyаlаrı məhz tаriхlə müаsirliyin qоvşаğındа izаh еdilir. Kitаb Hеydər Əliyеv irsinin gənc nəslə öyrədilməsi və mənimsədilməsi məqsədi ilə hаzırlаnıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV: ŞƏXSİYYƏT VƏ ZAMAN (1982 - 1990) III hissə
E.Axundova
2009
Image is not available

Müəllif Heydər Əlieyə həsr etdiyi bu çoxcildli əsərini ömrünün ən mühüm layihəsi hesab edir. Beş il ərzində gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının uşaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTX arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivində görülən işlər Ulu öndərin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edir. Kitab dərin təhlil və müəllif şərhləri ilə müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan faktlar, epizodlar və informasiya ilə zəngindir.

Slide 3
AZƏRBAYCAN BAYRAĞI İST-RİVER SAHİLLƏRİNDƏ
2009
Image is not available

Kitab Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin növbəti nəşridir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin BMT Baş Məclisinin sessiyasındakı ilk çıxışının 15-ci ildönümünə ithaf olunub. Kitabda ölkəmizin BMT ilə əlaqələri mühüm sənədlərin dili ilə şərh olunur. Kitaba böyük siyasətçi Heydər Əliyev BMT Baş Məclisinin 49-cu, 50-ci sessiyalarındakı və Minilliyin zirvə görüşündəki çıxışları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin BMT Baş Məclisinin 58-ci, 59-cu sessisyalarındakı çıxışları, BMT-nin proqram, agentlik və fondlarının rəhbərləri ilə görüşlərinin mətni daxil edilib.

Slide 3
AZƏRBAYCANDA KİTABXANA İŞİNƏ DAİR HEYDƏR ƏLİYEV DOKTRİNASI UĞURLA DAVAM EDİR
A.Xələfov
2009
Image is not available

Kitabda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına 34 illik rəhbərliyi dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana quruculuğu sahəsində misilsiz xidmətləri, həyata keçirdiyi kitabxana siyasəti ümumiləşdirilmiş və bu siyasətin Ulu öndərin layiqli davamçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi işıqlandırılıb. Kitabda, həmçinin son beş ildə Respublikamızda kitabxana quruculuğu sahəsində həyata keçirilən böyük dövlət tədbirləri və əldə edilmiş parlaq nailiyyətlər öz geniş şərhini tapıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV ADINA BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN NEFT KƏMƏRİNİN EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN BEYNƏLXALQ HÜQUQ VƏ DÖVLƏTDAXİLİ QANUNVERİCİLİK PROBLEMLƏRİ
Q.Xəlilov
2009
Image is not available

Monoqrafiyada Bakı-Tbilisi-Ceyhan beynəlxalq neft boru kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri tədqiq edilib. BTC-nin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi həm iştirakçı dövlətlərin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə ümumi xarakterli beynəlxalq öhdəlikləri kompleksində, həm də bilavasitə müvafiq layihə üzrə formalaşmış öhdəliklərə uyğun araşdırılıb. BTC-nin ekoloji təhlükəsizlik rejimində beynəlxalq hüquq normalarının adekvat dövlətdaxili qanunvericilik normaları vasitəsilə təmin edilməsi, ekoloji standartlar, texniki reqlamentlər, maddi məsuliyyət institutu və s. öyrənilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
2009
Image is not available

Heydər Əliyev Fondu qeyri-hökumət, qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Fondun strukturu özündə kollegial və vahid hakimiyyətli rəhbərlik üsullarını birləşdirir. Fondun icraçı orqanı Prezidentdir. Fondun prezidenti onun səlahiyyətli qanuni nümayəndəsidir. Prezident proqramların təsdiqlənməsi və onların həyata keçirilməsi üzrə ümumi rəhbərlik, fondun fəaliyyətinin məqsədli prioritetlərinin, strukturunun və kadr tərkibinin müəyyən olunması və nizamnamə ilə müəyyən olunmuş digər məsələləri həll edir. Fondun işinə bilavasitə rəhbərlik etmək üçün İcraçı direktor vəzifəsi təsdiq olunmuşdur ki, o da Prezident tərəfindən onun vəzifələri sırasına daxil edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İcraçı direktor Fondun proqram və tədbirlərinə cari nəzarəti həyata keçirir. Kitabda Fondun yaranma tarixi, strukturu, keşirdiyi tədbirlər və s. azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim olunub.

Slide 3
DEMOKRATİYA –MÜASİR AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN SİYASİ SİMASIDIR
T.Məmmədov
2009
Image is not available

Bu kitab müstəqil Azərbaycan dövlətinin xilaskarı və qurucusu olan Ulu öndər Heydər Əliyevin Respublikanın ictimai-siyasi həyatında etdiyi dəyişikliklər, onun formalaşmasında və demokrotikləşməsində oynadığı rolu əks etdirib. Üç fəsildən ibarət olan bu tədqiqat əsərində hüquqi dövlət quruculuğunun və vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm tərəfi sayılan demokratik və plüarist siyasi mətbuatın inkişafına əbədiyaşar Heydər Əliyevin bəxş etdiyi milli və ümumbəşəri təsiri, əhəmiyyətli elmi aspektdən araşdırılıb.

Slide 3
ƏTRAF MÜHİTİN İNDİKİ VƏ GƏLƏCƏK NƏSİLLƏR NAMİNƏ MÜHAFİZƏSİ
(KONFRANS MATERİALLARI)
2009
Image is not available

Kitab Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş konfrans materiallarından ibarətdir. Kitabda ekoloji siyasətin əsasını qoyan xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ətraf mühitin mühafizəsinə və insanların sağlamlığına təminat yaradan mütərəqqi texnologiyaya malik yeni müəssisələrin tikilməsinə, köhnə texnologiyaların yenisi ilə əvəz olunmasına, yaşıllıqların və parkların salınmasına, mütəxəssislərin hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirilməsi və digər aktual məsələlər geniş işıqlandırılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
V.İ.Andriyanov
2008
Image is not available

Öz əsrinin az qala yaşıdı olan Heydər Əliyevin adı ilə milli tariximizin böyük mərhələləri - II dünya müharibəsi dövrü, müharibədən sonrakı 1950-1960-cı illərin mülayimləşmə dövrü, 1970-1980-ci illərin Azərbaycanın böyük iqtisadi və mədəni dirçəliş dövrü, ən nəhayət müstəqillik epoxası, Müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı dövrü qırılmaz tellərlə bağlıdır. Azərbaycanın müasirliyi, müasir Azərbaycan varlığı bilavasitə Heydər Əliyevin  ideya və ideallarının, amal və əməllərinin nəticəsidir. Bütün bu tarixi gerçəklər tarixşünaslara, siyasətşünaslara, mədəniyyətşünaslara, sənətşünaslara, dilçi və ədəbiyyatşünaslara, ümumən humanitar elm sahəsi mütəxəssislərinə yaxşı bəlli olduğu kimi, Ulu öndər haqqında yazılan onlarla-yüzlərlə monoqrafiya və kitablarda, məqalə və yazılar var ki, müəlliflər nəinki azərbaycanlı, eləcə də müxtəlif ölkələrin və millətlərin nümayəndələridir. Məhz bu müəlliflərdən biri olan V.İ.Andriyanov sənədli faktlara əsaslanaraq, Heydər Əliyev haqqında gözəl əsər ərsəyə gətirib.

Slide 3
DÖNÜŞDƏN QURTULUŞA
F.Ağamirzəyev
2012
Image is not available

Kitabda XX əsrdə ikinci dəfə müstəqillik qazanmiş dünya azərbaycanlılarının lideri, zəmanəsinin misilsiz siyasətçisi, qlobal və bəşəri ideyalarla bağlı dövlət xadimi, dünya şöhrətli mübariz insandan - Heydər Əliyevdən, bir ailənin timsalında Azərbaycanın əbədi liderinə olan təmənnasız məhəbbətindən söhbət açılır. Müsahibənin gedişində ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və siyasi fəaliyyətinin ən çətin, oxucular üçün isə məlum olmayan məqamları açıqlanır, “Olum , ya ölüm” təhlükəsi qarşısında qalmış Azərbaycanın taleyi ilə bağlı böyük vətən oğlunun fikirlərini öyrənilir. Jurnalistin Dağlıq Qabarağın və ikiyə bölünmüş Azərbaycanın sabahı ilə əlaqədar sualları cavablandırılır.

Slide 3
ŞƏXSIYYƏT VƏ ZAMAN (1969-1989)
(V cild)
E.Axundova
2008
Image is not available

Müəllif Heydər Əlieyə həsr etdiyi bu çoxcildli əsərini ömrünün ən mühüm layihəsi hesab edir. Beş il ərzində gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının uşaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTX arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivində görülən işlər Ulu öndərin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edir. Kitab dərin təhlil və müəllif şərhləri ilə müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan faktlar, epizodlar və informasiya ilə zəngindir.

Slide 3
AZƏRBAYCAN İSLAM KONFRANSI TƏŞKİLATI SIRALARINDA
2008
Image is not available

Kitaba Ulu öndərimiz Heydər əliyevin İslam Konfransı Təşkilatının Kasablanka və Tehrandakı zirvə görüşlərindəki çıxışları daxil edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
SƏHNƏARXASI GÖRÜŞLƏR
Z.Əliyev
2008
Image is not available

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan elmi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, bütövlükdə mənəvi həyatı barədə konseptual fikir və mülahizələri yalnız dünən və bu gün üçün deyil, həm də sabahımız üçün metodoloji-ideoloji əhəmiyyətə malik mənbədir. Kitabda dünya şöhrətli siyasətçi, xalqımızın ümummilli lideri, ədəbiyyat və sənət adamlarımızın böyük dostu və xeyirxahı milli lider Heydər Əliyevin müxtəlif tədbirlərdə sənət adamları ilə görüşlərindən, onlara göstərdiyi qayğı və diqqətdən söhbət açılır. Eyni zamanda bir sıra sənət adamlarının Heydər Əliyev haqqında xatirələri və ürək sözləri kitabda öz əksini tapmışdır.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV MÜASİR AZƏRBAYCAN PARLAMENTİNİN BANİSİDİR
2008
Image is not available

Kitab Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi və ölkə parlamentinin 90 illiyi münasibətilə nəşr edilib. Dörd bölmədən ibarət olan kitabın I bölməsində ölkə Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan xalqının əbədi liderinin və müsəlman Şərq aləmində ilk parlament respublikası – Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yubileyləri haqqında sərəncamları, müstəqil Azərbaycanın III çağırış Milli Məclisdəki çıxışları dərc edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MƏDƏNİYYƏT
1969 – 1982; 1993 - 1996
(I cild)
2008
Image is not available

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi gündən 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına, memarlığına, turizm sahəsinə və s. böyük qayğısını səciyyələndirən materiallar xronoloji ardıcıllıqla toplanıb. 1969-1982-ci illərdə aid materiallar bir qədər ixtisarla verilib. Kitaba sovet hakimiyyəti illəri Azərbaycana rəhbərlik dövründə, eləcə də Azərbaycan Respeblikasının prezidenti seçildiyi ilk illərdə sənət adamları, yazıçılar və elm xadimləri ilə çoxsaylı görüşləri zamanı çıxışları, nitqləri və dəyərli tövsiyyələri daxil edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLIYEV VƏ MƏDƏNIYYƏT
1997 – 1998 (II cild)
2008
Image is not available

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətitin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi gündən 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına, memarlığına, turizm sahəsinə və s. böyük qayğısını səciyyələndirən materiallar xronoloji ardıcıllıqla toplanıb. 1969-1982-ci illərdə aid materiallar bir qədər ixtisarla verilib. Kitaba sovet hakimiyyəti illəri Azərbaycana rəhbərlik dövründə, eləcə də Azərbaycan Respeblikasının prezidenti seçildiyi ilk illərdə sənət adamları, yazıçılar və elm xadimləri ilə çoxsaylı görüşləri zamanı çıxışları, nitqləri və dəyərli tövsiyyələri daxil edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLIYEV VƏ MƏDƏNIYYƏT
1999 - 2003 (III cild)
2008
Image is not available

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin mədəniyyət sahəsində yorulmaz fəaliyyətini əks etdirən üçcildliyin birinci cildində dahi şəxsiyyətitin ölkə rəhbərliyinə gəldiyi gündən 1969-cu ildən 1982-ci ilə qədər 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, kinosuna, ədəbiyyatına, memarlığına, turizm sahəsinə və s. böyük qayğısını səciyyələndirən materiallar xronoloji ardıcıllıqla toplanıb. 1969-1982-ci illərdə aid materiallar bir qədər ixtisarla verilib. Kitaba sovet hakimiyyəti illəri Azərbaycana rəhbərlik dövründə, eləcə də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildiyi ilk illərdə sənət adamları, yazıçılar və elm xadimləri ilə çoxsaylı görüşləri zamanı çıxışları, nitqləri və dəyərli tövsiyyələri daxil edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ QAFQAZDA SÜLH PROSESİ
İ.Hüseynova
2008
Image is not available

Dərslikdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Heydər Əliyevin Qafqaz regionunda sülhün, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın təmin olunmasında həyata keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyəti elmi cəhətdən sistemli və kompleks şəkildə təhlil olunub. Müəllif zəngin tarixi, mədəni, siyasi və iqtisadi irsə və biliklərə əsaslanmaqla, Qafqazda mövcud olan milli münaqişələrin sülh yolu ilə nizamlanması və ümumilikdə regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz rolunu fundamental şəkildə araşdıraraq, ümumiləşdirilmiş və əsaslandırılmış halda oxucuya təqdim edib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
«TORPAQ İSLAHATLARI REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKIŞAFININ ƏSASIDIR»
Q.Məmmədov
2008
Image is not available

Kitabda Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun inkişafı tarixi, hələ sovet ittifaqı dövründə xalqımızın böyük oğlu, müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin bu sahədə gördüyü işlər, bunun nəticəsində 1969-1982-ci illərdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı sayəsində Azərbaycan kəndlisinin rifaha qovuşması, müstəqillik əldə etdikdən sonra isə həmin illərdə təməli qoyulmuş zəmin üzərində Azərbaycanda və dünyada analoqu olmayan torpaq islahatlarının uğurla həyata keçirilməsinin mümkün olmasından bəhs edilib. Həmçinin kitabda Prezident İlham Əliyevin qərar və təklifləri ilə kənd təsərrüfatı sahəsində olan qlobal irəliləyiş haqqında təhlil aparılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLI MÜBARİZƏ TARİXİMİZ
Z.Sərdarov
2008
Image is not available

Kitabda ermənilərin XX əsrdən bəri azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırım və onun mərhələləri , Azərbaycan torpaqlarının işğalı prosesi müxtəlif mənbələr, arxiv sənədləri, Azərbaycanda, Rusiyada və Ermənistanda dərc edilən əsərlər və dövri mətbuat materialları əsasında geniş işıqlandırılıb. Müəllif xalqımıza qarşı yönəlmiş hücumların və torpaqlarımızın işğalının qarşısının alınmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini böyük məhəbbətlə qələmə alıb, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması və möhkəmləndirilməsi prosesində onun misilsiz rolunu, xilaskarlıq missiyasıni əsl qəhrəmanlıq nümunəsi kimi yüksək qiymətləndirib.

Slide 3
ZAMANI QABAQLAYAN DAHİ
2008
Image is not available

Kitabda Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri, dünyamiqyaslı siyasətçisi, böyük öndər Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda ictimai siyasi həyatın, xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin, elm, təhsil və mədəniyyətin tərəqqisi yolunda böyük xidmətlərindən, ailə üzvlərinin cəmiyyətdəki xüsusi mövqeyindən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin şoxsahəli fəaliyyətindən söhbət açılıb.

Slide 3
AZƏRBAYCANIN QLOBAL İQTİSADİYYATA İNTEQRASİYASI
D.Vəliyev
2008
Image is not available

Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.Monoqrafiyada faktiki materiallar əsasında Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası təhlil olunub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğuvə yeni iqtisadi sistemin təməlinin qoyulmasında, Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyasının müəyyən edilməsində misilsiz tarixi xidmətləri qeyd edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR
A.Abdulla-Əl-Fəlah
2007
Image is not available

Ümummilli lider Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə (1993-2003) xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin, onun adət-ənənələrinin dirçəldilməsi, xüsusilə İslam mədəniyyəti nümunələri olan məscidlərin, tarixi memarlıq abidələrinin, ziyarətgahların bərpası ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi onun bir daha xalqa mənən bağlılığını və İslami dəyərlərə sədaqətini göstərən parlaq misallardır. Heydər Əliyevin tez-tez dindarlarla görüşməsi, dini bayramlarda məscidlərə getməsi, dindarların mənəvi ehtiyaclarına həssaslıqla yanaşması xalq arasında həmişə böyük razılıq hissi ilə qarşılanmışdır ki, kitabda bu məsələlər çox geniş şəkildə işıqlandırılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV ŞƏXSİYYƏT VƏ ZAMAN (1923 –1969)
(I hissə)
E.Axundova
2007
Image is not available

Müəllif Heydər Əlieyə həsr etdiyi bu çoxcildli əsərini ömrünün ən mühüm layihəsi hesab edib. Beş il ərzində gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının uşaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTX arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivində görülən işlər Ulu öndərin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edib. Kitab dərin təhlil və müəllif şərhləri ilə müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan faktlar, epizodlar və informasiya ilə zəngindir.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV ŞƏXSİYYƏT VƏ ZAMAN (1969-1982)
(II hissə)
E.Axundova
2007
Image is not available

Müəllif Heydər Əlieyə həsr etdiyi bu çoxcildli əsərini ömrünün ən mühüm layihəsi hesab edib. Beş il ərzində gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının uşaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTX arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivində görülən işlər Ulu öndərin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edib. Kitab dərin təhlil və müəllif şərhləri ilə müşayiət edilən xeyli sayda az məlum olan faktlar, epizodlar və informasiya ilə zəngindir.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ AZƏRBAYCANIN MÜASİR İNKİŞAFINDA İLHAM ƏLİYEV MƏRHƏLƏSİ
(Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları)
2007
Image is not available

Lənkəranda 23-24 dekabr 2006-cı ildə keçirilmiş “Heydər Əliyev irsi və Azərbaycanın müasir inkişafında İlham Əliyev mərhələsi” adlı konfrans Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin irsinin öyrənilməsi, qorunması, təbliği və tətbiqi ilə yanaşı, Azərbaycanın XXI əsrdə müasir dirşəlişinin müəllifi olan İlham Əliyevin bu irsi bacarıqla, inamla və qətiyyətlə inkişaf etdirməsi nəticəsində əldə olunan uğurların və qarşıda duran vəzifələrin təhlilinə həsr olunmuşdur. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitabda həmin konfransdan materiallar dərc olunub.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA DİN SİYASƏTİ: GERÇƏKLİKLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR (Beynəlxalq konfrans materialları)
2007
Image is not available

Kitaba Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin iştirakçılığı ilə 3-4 aprel 2007-ci il tarixdə keçirilmiş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: Gerçəkliklər və perspektivlər” adlı beynəlxalq konfransın materialları - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin konfrans iştirakçılarına ünvanladığı məktub, təbriklər, çıxışlar, məruzələr və konfransda qəbul olunmuş rəsmi sənədlər daxil edilib. Konfrans materialları Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizin bərpasında misilsiz xidmətlərini, dini-etiqad azadlığının təmin olunması sahəsində Azərbaycanın təcrübəsini, ölkəmizdəki tolerantlığı beynəlxalq miqyasda təbliğ etmək böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİ
2007
Image is not available

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya səviyyəli siyasi xadim Heydər Əliyev çoxəsrlik dövlətçilik tariximizdə yeni parlaq səhifə açan nadir, bənzərsiz şəxsiyyətdir. Tarixin yaddaşında əbədi iz qoymaq hər insana nəsib olmayan böyük xoşbəxtlikdir. Bu yalnız Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətlərin qismətinə düşən müstəsna taledir. Bütün həyatını xalqının xoşbəxt gələcəyinə, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin yaradılmasına və inkişafına həsr etmiş bu dahi şəxsiyyətin Vətən və xalq qarşısındakı xidmətləri misilsizdir. Azərbaycanda müstəqil dövlət təsisatlarının qurulması, beynəlxalq normalara söykənən demokratik, hüquqi dövlətin yaranması, milli, mənəvi və əxlaqi dəyərlərimizin qorunub saxlanması, bu dəyərlərin ümumbəşəri ideyalarla daha da zənginləşdirilməsi, ilk Milli Konstitusiyamızın qəbul edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və yeni iqtisadi kursun müəyyənləşdirilməsi prosesinin müvəffəqiyyətli həlli məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xidmətləridir. Kitabda bu məsələlər geniş şəkildə işıqlandırılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ KİNEMATOQRAFİYA
A.Kazımzadə
2007
Image is not available

Kitabda dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni-sosial həyatının bütün sahələrində qüdrəti, qayğısı, yanğısı konteksində ümummilli liderimizin milli kinomuzun təəssübkeş və hamisi olması, onun ümumən kinematoqrafiya haqqında fikirləri tədqiq və təhlil edilib, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, tanınmış şəxsiyyətlərin Heydər Əliyev haqqında fikirləri və düşüncələri açıqlanıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ MENTALİTET
Q.Əliyev
2003
Image is not available

Kitabda Heydər Əliyevin sosial fəlsəfəsinin və xalqın mentalitetinin qaynaqları, tarixi yaddaş, vətən amalı, azərbaycançılıq ideyası, milli həmrəylik, və siyasi mentalitet kimi az tədqiq olunan problemlər şərh olunub. Müəllif tədqiqatının aparıcı istiqaməti kimi əsas diqqəti Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz əbədidir” ideyasının konseptual səviyyədə işlənməsinə yönəldib və bu qayəni xalqımızın mentalitetinin fəlsəfi qaynağı kimi oxucularına təqdim edib. Əsərdə ölkə Prezidentinin vaxtında söylədiyi “Müstəqilliyimiz əbədidir” ideyasının milli həyat fəlsəfəmizin formalaşmasında oynadığı zəruri rolu, bu fəlsəfi konsepsiyanı meydana gətirən müqəddəm şərtlər barədə maraqlı mülahizələr var.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV İSTİQLALA GEDƏN YOL
(1969 - 1987-ci illər)
M.Qasımov
2006
Image is not available

Monoqrafiyada sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan xalqını düşündürən başlıca problemlər, görkəmli dövlət və siyasi xadim Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik baxışlarının formalaşması, hakimiyyətə gəldikdən sonra azərbaycanlıların birliyinə nail olması, azərbaycanlı kadrların hazırlanması, aliminə və elminə qayğısı, tarixi-mədəni, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahəsində fəaliyyəti, ədəbi irsə və ədəbiyyata qayğısı, milli incəsənətin tərəqqisi naminə çalışmaları, Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunu qoruyaraq inkişaf etdirilməsi, milli hərbçi kadrların hazırlanması, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və s. geniş təhlil edilib.

Slide 3
DÜNYA ŞÖHRƏTLİ DÖVLƏT XADİMİ HEYDƏR ƏLİYEV
Ə.Abdullayev
2005
Image is not available

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev dünya miqyaslı böyük siyasətçi, mənsub olduğu xalqın xilaskarı və qüdrətli rəhbəri kimi böyük şöhrət qazanıb. Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri və böyük siyasətçiləri Ulu öndər Heydər Əliyevin çoxillik və çoxcəhətli tarixi xidmətlərini yüksək qiymətləndirmiş, ondan beynəlxalq miqyasda qəbul olunan liderlərdən biri kimi söz açıblar. Müəllif kitabında bu mövzuları ətraflı araşdıraraq, geniş məlumat paylaşıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRTAC
A.Aslanov
2005
Image is not available

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidi və tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması bütün sahələrdə olduğu kimi mətbuatın da inkişafında mühüm dəyişikliklərə səbəb oldu. Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmini, sosial-iqtisadi problemlərin həlli söz, fikir azadlığının qorunması sahəsində əsaslı irəliləyişlərə şərait yaratdı. Onun respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi AzərTac da diqqət və qayğıdan kənarda qalmamışdır. Kitabda bu barədə ətraflı məlumat verilir.

Slide 3
AZƏRBAYCAN POÇTU İNKİŞAF YOLLARINDA (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları)
2005
Image is not available

Keçən illər ərzində sürətlə inkişaf edən Azərbaycan poçtu artıq bu gün bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda bərabərhüquqlu üzv kimi təmsil olunur, özünün dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Bu sektorun təməli ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, genişmiqyaslı islahatlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısının bu sahəyə diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan poçtu beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılıb. Əhaliyə göstərilən xidmətlərin çeşidi, həcmi və keyfiyyəti daim yüksəlir. Beynəlxalq poçt göndərişlərinin həcmi artmışdır ki, bu da Azərbaycan poçtunun beynəlxalq aləmdə tanınmasına səbəb olub. 2005-ci ildə Gəncədə keşirilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarından ibarət olan bu kitabda həmin məsələlər geniş şəkildə işıqlandırılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV MƏNİM HƏYATIMDA
2005
Image is not available

Ulu öndəri haqqında dərin sevgi və böyük hörmətlə yazılan kitablardan biri də “Heydər Əliyev mənim həyatımda” kitabıdır. Kitabda bir çox tanınmış insanların bu dahi şəxsiyyətlə bağlı xatırələri toplanıb.

Slide 3
MİLLİ LİDER VƏ MÜSTƏQİL DÖVLƏTÇİLİK
M.Yusifov
2005
Image is not available

Müasir Azərbaycan tarixinin bütöv bir epoxası,
önəmlibir mərhələsi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı və faliyyəti ilə bağlıdır. Bu gün ölkəmizdə davam edən geniş quruculuq işləri Heydər Əliyev 
zəkasının bəhrəsidir. Azərbaycanın tarixinə qurucu 
və xilaskar kimi daxil olmuş Ulu önədimiz xalqımızın 
taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında misilsiz
xidmətlər göstərmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 34 illik rəhbərliyi
dövrü Azərbaycan tarixinin ən yüksək inkişaf 
mərhəlsi olmuşdur. Müstəqil ölkəmizin bugünkü 
uğurları Heydər Əliyev strategiyasının təntənəsidir. Kitabda Ulu öndərimizin Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranması, bərpası və inkişafının müxtəlif mərhələlərində atdığı möhtəşəm addımlar, düzgün siyasət və əvəzedilməz əməyindən söhbət açılıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
İRSİ VƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİ
2005
Image is not available

Keçən hər bir il bir daha təsdiq edir ki, sözün hər mənasında, böyük və ibrətamiz həyat yaşamış ümummilli lider Heydər Əliyevin ideya dünyasının, təməlini qoyduğu siyasi kursun, strateji inkişaf xəttinin ömrü çox uzaq gələcəyə hesablanıb. Yaxın tarixə nəzər salanda bir daha şahid oluruq ki, Heydər Əliyev dühasının xalqı, vətəni yolunda etdiyi fədakarlıqlar, göstərdiyi xidmətlər, atdığı addımlar unudula bilməz. Kitaba “Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan dövlətçiliyi” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın materialları toplanıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV KURSU YENİ KEYFİYYƏT HALINDA:
“İQTİSADİYYAT, SİYASƏT, DİNAMİZIM, PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR”
S.Səfərov
2005
Image is not available

Kitab ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin irsinin öyrənilməsinə həsr edilib. Yeni iqtisadi düşüncəyə, müasir iqtisadi təfəkkürə, malik İlham Əliyevin ümummilli liderimizin strateji kursuna yiyələnərək, onu yeni keyfiyyət halına yüksəltməsinə təsir edən praktiki fəaliyyəti konkret faktiki materiallar əsasında tədqiq edilib. Kitab maliyyə sisteminin, dövlət büdcəsi, vergi, qiymət, tarif, pul-kredit, faiz siyasətinin, bank sektorunun real iqtisadiyyat komponentlərinə sistemli və koordinasiya olunmuş təsirini təmin etməyin iqtisadi inkişafa dinamizm gətirməsi yolları və üsullarının tədqiqinə həsr edilib.

Slide 3
BÖYÜK ÖMRÜN ANLARI
Akif Əli
2004
Image is not available

Müəllifin böyük əmək sərf etdiyi bu kitabda Türk dünyasının görkəmli xadimi Mustafa Kamal Atatürk və Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin öz dövləti və xalqı üçün etdiyi fədakarlıqlardan, atdıqları düzgün strateji addımlardan, qəbul etdikləri düzgün qərarlardan, dövlət quruculuğu sahəsində misilsiz fəaliyyətlərindən, hər iki şəxsiyyətin tez-tez istifadə etdikləri aforizm, atalar sözləri, müdrik deyimlərindən, onlarla müsahibələrdən, görüşlərdən və s. bəhs edilib.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MƏTBUAT
2004
Image is not available

Kitab Azərbaycan Respublikasının qurucusu və yaradıcısı olan Ulu öndər Heydər Əliyevin müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif ölkələrdə radio, telezviziya, mətbuat jurnalistlərinə verdiyi müsahibələrin toplusudur. Bu müsahibələrin maraqlı və fərqli cəhətləri, mövcud siyasi vəziyyətə və hadisələrə, isti-isti, düzgün, və uzaqgörənliklə qiymət verilməsi və jurnalistlər auditoriyasına cəlbedici olmasıdır. Kitaba daxil edilmiş müsahibələr Heydər Əliyevin yenidən siyasi arenaya qayıtması dövrü ilə bağlı olduğu üçün onun yetərincə əhatəli şəkildə çatdırılması olduqca əhəmiyyətlidir və yaxın tarixə yenidən baxılması üçün zəmin yaradır.

Slide 3
QOŞA ZİRVƏ
Vaqif Kərim
2004
Image is not available

Kitabda müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Ulu öndər Heydər Əliyev, onun Azərbaycan dövləti və xalqı üçün yürütdüyü düzgün siyasət, fədakarlıqlar və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyatı, fəaliyyəti və xalqımızın şərəfli tarixindəki şərəfli yolu haqqında ətraflı məlumat verilib.

Slide 3
SÖNMƏZ GÜNƏŞ
(5cilddə)
Eldar Əliyev
2010
Image is not available

Ulu öndərin milli şüur – vətənpərvərlik şüuru yanaşması xalqımızın vətənpərvərlik tərbiyəsində nümunəyə çevrilib, vətəndaşlarımıza Vətən sevgisi aşılayıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin milli dövlətçilik, vətənpərvərlik ideyaları bugünkü və gələcək inkişafımızın təməlini təşkil edir. Müəllif poemada doğma vətənə, müqəddəs yurd yerilərinə bağlılıq, poetik duyum və və səmimiyyətlə Ulu öndər Heydər Əliyevə olan inam və məhəbbət xüsusi poetik təsvir vasitələri ilə tərənnnüm edib.

Slide 3
Azərbaycanın iqtisadi inkişafının Heydər Əliyev strategiyası
Elmi redaktor:
Ədalət Muradov
2019
Image is not available

UNEC alimlərinin hazırladığı və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu monoqrafiyada əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən inkişaf etdirilən Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasının mahiyyəti, xarakterik cəhətləri, prioritetləri, reallaşma mexanizmlərinin formalaşması mərhələləri sistemli şəkildə təhlil olunur, qabaqcıl dünya təcrübəsi və milli reallıqlar baxımından dəyərləndirilir ki, bu da son nəticədə müasir Azərbaycanın davamlı və dinamik sosial-iqtisadi inkişafının mənbələrini, hərəkətverici qüvvələrini daha dərindən və aydın dərk etməyə imkan verəcəkdir. Monoqrafiya Ulu Öndər Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyasının təbliğ olunması istiqamətində dəyərli töhfədir.

Slide 3
Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının
təntənəsi: tənəzzüldən tərəqqiyə yüksələn 50 illik çətin yolun sosial- iqtisadi nəticələri
(1969-2019-cu illər)
Şahbaz Muradov
2019
Image is not available

Kitab müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və Azərbaycan xalqının minillik arzusunu tarixi reallığa çevirmiş Ulu öndər Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlişinin 50 illiyinə həsr edilib. Əsərdə Azərbaycanda tənəzzüldən tərəqqiyə yüksələn 50 illik (1969-2019-cu illər) çətin yolun sosial-iqtisadi nəticələri təhlil olunub. Kitabda diqqətiçəkən ən mühüm məsələlərdən biri də araşdırmaların kompleks xarakter daşıması və ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının sosial-iqtisadi və sosial-demoqrafik nəticələrinin dərindən tədqiq edilib öyrənilməsindən ibarətdir. Müəllif tərəfində böyük ehtiram və məsuliyyət ilə ərsəyə gəlmiş bu əsər Ümummilli Liderin zəngin irsinin öyrənilməsində gənc nəsil üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əyani vəsait kimi olduqca zəruridir.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MÜSTƏQİL
AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ
Q.Əliyev
2003
Image is not available

Kitab bəşəriyyətin Azərbaycana bəxş etdiyi nadir istedada, yüksək rəhbərlik qabiliyyətinə malik olan, ölkəmizin müdrik oğlu Heydər Əliyevə həsr olunub. Gənclər tərəfindən hazırlanmış topluda Heydər Əliyevin Azərbaycan gəncliyinə göstərdiyi diqqət və qayğısı, müxtəlif sahələrdə dahi siyasətçinin apardığı uğurlu daxili və xarici siyasəti öz əksini tapıb.

Slide 3
HEYDƏR ƏLİYEV
VƏ ÇAĞDAŞ AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİ
(Məqalələr toplusu)
2007
Image is not available

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin çoxillik ictimai-siyasi fəaliyyəti böyük bir epoxanı əhatə edir. Sovet rejiminin inkişafda olan dövrü (1969-1986), mürəkkəb keçid prosesləri (1987-1990), Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi mərhələsi (1991-2003) kimi səciyyələnən 35 illik bir epoxanın aparıcı şəxsiyyətlərindən, əsas simalarından olan Heydər Əliyevin böyük siyasətdə keçdiyi çətin və şərəfli yol, sərt və mürəkkəb məqamlarda onun tutduğu obyektiv və qəti mövqe, atdığı düşünülmüş addımlar, əldə etdiyi ciddi və mühüm nəticələr, əslində, çox mənalı və ibrətamiz məktəbdir ki, kitabda bu barədə geniş məlumat toplanıb.

Slide 3
HAYDAR ALİYEV
Andriyanov Viktor İvanovich
İstanbul, 2008
Image is not available

Haydar Aliyev Sovyetler Birliği hükümetinde ikinci adamdı ve Sovyet İKP MK Polit Bürosu üyesiydi. Kinci ve adaletsiz istifadan sonra o, büyük politikaya geri dönecek ve anavatanı bağımsız Azerbaycan’a Cumhurbaşkanlığı yaparak onu tehlikelerden kurtara cak gücü kendinde buldu. Yazarlar Hüseynbala Mirelemov ve Viktor Andriyanov arşivlere, Haydar Aliyev’in yakınlarının ve akrabalarının, mücadele arkadaşlarının hatıralarına dayanarak, bu büyük dahinin yaşamı ve çalışmaları, biyografisinin bilinmeyen sayfaları hakkında dolgun ve ayrıntılı bilgi vermektedirler.Yazar Hüseynbala Mirelemov araştırmalarını sürdürerek kitabın Rus dilindeki ikinci baskısından Azerbaycan diline çevirilmiş olan baskısına yeni, dökümanlara dayalı materyaller ekleyerek yapıtı daha da zenginleştirmiş ve bu dahi kişinin gerçek karakterini okuyuculara iletmeye çalışmıştır.Kitapta Haydar Aliyev’in aile arşivindeki, Nahçıvan’daki Haydar Aliyev Müzesi’ndeki, R. Bağırov’un, Y. Grabili’nin, “Trud” gazetesi. Nin ve yazarların arşivlerindeki fotoğraflardan yararlanılmıştır.

Slide 3
ZİRVE HAYDAR ALİYEVİN HAYATI
Adıgüzel Hüseyn
İstanbul , 2007
Image is not available

Haydar Aliyev, çağımızın en çok konuşulan, hakkında en çok makale ve kitap yazılan şahsiyetlerinden biridir. Yazılan yüzlerce makale ve kitaplar dan, hakkında yapılan konuşmalardan çıkardığımız sonuca göre; Haydar Aliyev’i değerlendirenler, ifrat ve tefrit arasında gidip gelmişlerdir. Yani bir kısım yazarlar, Haydar Aliyev’i göklere çıkarırken bir takım yazarlar da Haydar Aliyev’i yerin dibinc sokmuşlardır. Bunların hiç biri objektif değildir. Bu yüzden, uzun yıllardır araştırdığımız Haydar Aliyev fonemi nini, bazen bulutların üstünde gezerken bazen yerin dibine atılmış bir durumda bulduğumuzu rahatça söyleyebilirim. Hatta, bazı ileri gidenler, Haydar Aliyev de kutsallık bulduklarını bile yazabilmektedirler. Aslında bu yapılan Haydar Aliyev’i yüceltmek yada yükseltmek demek değildir. Eğer Haydar Aliyev Tanrı tarafından seçilmiş kutsal bir insan ise, o zaman yaptıkları ve başardıkları gayet normaldir ve Tanrı’nın seçtiği her insanın yapması gereken şeylerdir. Yok, Haydar Aliyev, hepimiz gibi bir insansa, yaptıkları ve başardıkları, onun diğer insanlardan farklı, üstün özellikleri olduğunu gösterir. İşte bu tür insanları, Mustafa Kemal Atatürk, Churcill, Gandhi, George Washington gibilerini üstün kılan, diğer insanlardan farklı kılan, onların diğer insanlarda bulunmayan özellikleridir. Bunu iyi anlamak gerekir.

Slide 3
HAYDAR ALİYEV MİLLİ ANAYASAMIZIN KURUCUSU VE BANİSİDIR
Ekberov Bahtiyar Süleyman oğlu
Bakü, 1998
Image is not available

Kitapta yazarın yayınlanmış, bazı ilave ve değişmeler yapılmış, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in başkanlığıyla yapılmış Azerbaycan’ın ilk Milli Anayasası, onun “Vecizeler” ve “Bağımsızlık yolu” kitapları, Lizbon zirve toplantısındaki görüşmeleri ve Amerika Birleşik Devletler’in ilk tarihsel ziyareti hakkında yazılar, Haydar Aliyev ideyalarına dayanarak Azerbaycan devletciligi ve diger aktüel konular yansıtıldı. Bu yazarın okuyuculara sunduğu altıncı kitaptır. Yazar kitabın basılmasına yardım etmiş aydınlara, tercüman ve yayınevi Memurlarıma teşekkürlerini sunar.

Slide 3
ÖNEMLİ POLİTİK YAŞAMDAN ESİNTİLƏR
Seyidzade Dilara
Bakü, 1994
Image is not available

Haydar Aliyev. Ondan yazı yazmak pek güçtür. Zira yazılanların hepsi onun kişiliği zemininde Zayıf, solgun ve önemsiz görünüyor. Çok veçheli örgütçülük yeteneği, asıl vatandaşlığı, ender rastlanan düşünme genişliği Haydar Aliyevi seçkin siyasal lider olarak başkalarından ayırıyor. Tüm bunlar ender rastlanan hafıza, derin yeteneği, düşünme genişliği, kısa süre içinde halkı bir araya getirmek ve arkasınca götürmek kabiliyeti bu siyaset adamını tarihçiler, politikacılar, gazeteciler, sözün kısası siyasal yaşam öyküsü uslübünü meslek edinenler için pek cazip yapıyor.

Slide 3
WORLD LEADERS ABOUT HEYDAR ALIYEV
Image is not available

Dedicated to the 90th anniversary of the national Leader of Azerbaijan Heydar Aliyev. World leaders shared their memories of Heydar Aliyev, expressed their opinions and honored his memory.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV AND THE FOREIGN POLICY OF AZERBAIJAN
Habil Hamidov
Baku 2013
Image is not available

In the book-there are drawn the features of the architect and builder of the modern Azerbaijan Heydar Aliyev, the various aspects of the foreign policy of our Republic in the context of his activities.

Slide 3
TOGETHER TOWARDS THE NEW CENTURY
2013
Image is not available

Official visit of Heydar Aliyev, The president of the Republic of Azerbaijan to the United States of America. 27 July – 7 August 1997

Slide 3
HEYDAR ALIYEV FOUNDATION
2012
Image is not available

This book illustrates the life and activities of Heydar Aliyev.

Slide 3
I DEVOTE MY LIFE TO MY PEOPLE
Mirkazim Seyidov
2010
Image is not available

This book has been published with the financial assistance of the representation of the city of Novosibirsk in the Russian Federation Heydar Aliyev forum in Azerbaijan.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV’S HERITAGE RESEARCH CENTER – IN THE NAME OF THE AZERBAIJANI WOMAN
Image is not available

The book is dedicated to the 10th anniversary of the signing of the Decree of the National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev "On Women's Policy in the Republic of Azerbaijan".
Numerous speeches of the National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev and the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on various aspects of women's policy

Slide 3
HEYDAR ALIYEV FOUNDATION – WORDS OF WISDOM
Image is not available

Heydar Aliyev. Words of Wisdom have been selected from the great leader’s official speeches, interviews, and letters on various issues from 1993 to 2003

Slide 3
NATIONAL LEADER OF AZERBAIJAN
Dr. Eynulla Madatli
Image is not available

The order of the President of the Republic of Azerbaijan on the 85th anniversary of Heydar Aliyev, national leader of Azerbaijan People. The period of over 30 years of the Azerbaijani history known by milestone events is linked to the name of Heydar Aliyev. This book illustrates the key points of this period.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV
AND NATIONAL SPIRITUAL VALUES
Adil Abdullah AL-Falah
Image is not available

In this book, Dr. Al-Falah concentrates on secular, religious, and philosophical views of Heydar Aliyev as inferring that the glorious son of Azerbaijan who devoted all his life to the prosperity of his mother-land, was proficient not only in the Islamic spirituality and roots of the Azerbaijani people but also in the history of other major religions, their main precepts, and spiritual values.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV AND RELIGIOUS POLICY IN AZERBAIJAN:
REALITIES AND PROSPECTS
Image is not available

International conference documents involved the letter, congratulations, speeches, reports, and official records adopted in the conference addressed by the President of the Republic of Azerbaijan to the conference participants.

Slide 3
NATO and Azerbaijan – Mutually beneficial cooperation
Image is not available

The book is dedicated to NATO and Azerbaijan - mutually beneficial cooperation. The relations between NATO and Azerbaijan were discussed in detail here.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV
LIFE AND FATE
Nikolai Zenkovich
Image is not available

In his new work Nikolai Zenkovich, the iconic author of more than thirty books of historical investigations into recent times, has moved on to Heydar Aliyev’s distinguished figure. The name of this outstanding politician and statesman is surrounded by myths and legends, tall tales, and fiction.
 
The version of Heydar Aliyev’s life and fate in Nikolai Zenkovich’s interpretation is incredibly full of paradoxes. Especially strange is the author’s interpretation of the reasons for the evolution of the former member of the CPSU Political Bureau’s outlook: from an alien and “cold” red star to a beloved and “warm” crescent.

Slide 3
AZERBAIJAN
SHORT HISTORY OF STATEHOOD
Yagub Mahmudlu
Image is not available

The English translation of the “Azerbaijan: Short History of Statehood” written by Professor Yagub Mahmudlu, the doctor of History and honored scientist of the Republic of Azerbaijan, carries special importance in terms of imparting the history of Azerbaijan to the world readers, academic-scientific community as well as various social-political circles. 
The version of Heydar Aliyev’s life and fate in Nikolai Zenkovich’s interpretation is incredibly full of paradoxes. Especially strange is the author’s interpretation of the reasons for the evolution of the former member of the CPSU Political Bureau’s outlook: from an alien and “cold” red star to a beloved and “warm” crescent.

Slide 3
ATATURK CENTER IN AZERBAIJAN
HEYDAR ALIYEV ABOUT ATATURK
Image is not available

It isn’t vain that, Mustafa Kemal Ataturk had been declared the great personality of the 20th century by UNESCO. Ataturk was a specimen for Heydar Aliyev and he constantly made use of his experience. Therefore, Heydar Aliyev received Ataturk International Peace Prize in 1999 and the prize of “Ataturk Head Master” in 2002.
Heydar Aliyev’s valuable opinions about Mustafa Kemal Ataturk, especially during the last 10 years had been compiled in this book. It had been considered for lots of readers.
The version of Heydar Aliyev’s life and fate in Nikolai Zenkovich’s interpretation is incredibly full of paradoxes. Especially strange is the author’s interpretation of the reasons for the evolution of the former member of the CPSU Political Bureau’s outlook: from an alien and “cold” red star to a beloved and “warm” crescent.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV’S HERITAGE
TOWARDS THE FUTURE
Image is not available

The book that you hold is the first book published with series by “Heydar Aliyev’s Heritage” International Online Library. This book is the first part of our on-line project. “Heydar Aliyev’s Heritage” international On-Line Library functions in many languages on www.aliyevheritage.org
Heydar Aliyev’s valuable opinions about Mustafa Kemal Ataturk, especially during the last 10 years had been compiled in this book. It had been considered for lots of readers.
HEYDAR ALIYEV’S HERITAGE
TOWARDS THE FUTURE

The book that you hold is the first book published in a series by “Heydar Aliyev’s Heritage” International Online Library. This book is the first part of our online project. “Heydar Aliyev’s Heritage” international On-Line Library functions in many languages on www.aliyevheritage.org

Slide 3
HEYDAR ALIYEV
Bibliographic Reference Book
Image is not available

A prominent public figure, the nation’s great son, guarantor of our Country’s independence and President of the Republic of Azerbaijan Heydar Alirza oglu Aliyev’s rich heritage is presented to readers in this book.
The objective of the bibliographic information book is to bibliographically systematize and present to readers Heydar Aliyev’s published books, as well as the books written about this great personality.
The bibliographic information book is intended for the wide range of readers.

Slide 3
THE ROAD OF TRIUMPH
Huseinbala Miralamov
Image is not available

This book is dedicted to the 80th anniversary of Heydar Alirza oglu Aliyev, the President of the Republic of Azerbaijan, world-wide known political and public figure who began leading Azerbaijan very successfully in the most complicated period of the nation.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV AND NEW OIL STRATEGY OF INDEPENDENT AZERBAIJAN
Ramiz Mirzayev 
Image is not available

Ancient oil province Azerbaijan has never been a true owner of its “black gold” before. The singing of the “Contract of the Century” in 1994 commemorates the beginning of integration of the Caspian oil into world economy.
Based on concrete facts the book is about the basic principles of the new oil strategy of independent Azerbaijan. Illustrations are used widely in the book.

Slide 3
GLOBAL HORIZONS
PRESIDENT ALIYEV’S VISIT TO THE USA
Image is not available

This book illustrates President Aliyev’s speeches, interviews, question and answers during his official visit to the USA.

Slide 3
HEYDAR ALIYEV
Years gone by, Years ahead
Image is not available

Brief essay: Biography of the President of Azerbaijan Republic – Heydar Alirza oglu Aliyev. 1997

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ
ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА
Том 1
Под бременем власти
(1923-1982)
Эльмира Ахундова
Image is not available

Десять лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзьями детства и юности, родными и близкими Гейдара Алиева, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и его личном архиве – все это составляет уникальную документальную основу трехтомника, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии одного из выдающихся политиков ХХ столетия. Книги насыщены массой малоизвестных фактов, эксклюзивной информацией, которая сопровождается глубоким анализом и авторскими комментариями. Личное знакомство и дружба автора с Гейдаром Алиевым придают всем трем книгам особую эмоциональность и искренность.
Первая книга посвящена его детству и юности, работе в органах госбезопасности, а также советскому периоду руководства Азербайджанской Республикой с 1969 по 1982 год.

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ
ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА
Том 2
Кремлевская пятилетка
(1983-1989)
Эльмира Ахундова
Image is not available

Пять лет в лабиринтах Кремля… Один из руководителей СССР, которого западная пресса прочила на роль Генерального Секретаря ЦК КПСС… Один из самых популярных в народе «политических тяжеловесов». Взаимоотношения Гейдара Алиева с тремя Генсеками СССР – Ю. Андроповым, К. Черненко и М. Горбачевым, тайны Кремля и кремлевских интриг, отношения внутри Политбюро, начало и конец горбачевской перестройки, Карабах и его последствия, подлинные причины отставки Гейдара Алиева и крах СССР – все это нашло свое отражение во второй книге, которая порой напоминает политический бестселлер и читается неослабевающим интересом.
Первая книга посвящена его детству и юности, работе в органах госбезопасности, а также советскому периоду руководства Азербайджанской Республикой с 1969 по 1982 год.

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ
ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА
Том 3
(1982-1990)
Эльмира Ахундова
Баку, 2008
Image is not available

Известный азербайджанский писатель, публицист, общественный деятель – Эльмира Ахундова является одним из первых биографов Гейдара Алиева. Многотонный роман исследование «Гейдар Алиев. Личность и эпоха « Эльмира Ахундова считает главным проектом своей жизни. Около пяти лет напряженной работы, сотни записанных на пленку бесед с друзьями детства и юности, родными и близкими героя книги, интервью с известными политическими и государственными деятелями, работа в архивах КГБ и личном архиве Президента – все это составляет уникальную основу романа, в котором предпринимается попытка создания наиболее обстоятельной и объективной биографии выдающегося Лидера азербайджанского народа.

Slide 3
ПОЛИТИКА ГЕЙДАРА АЛИЕВА
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
(выступления, речи, встречи, поздравления)
Баку 2016
Image is not available

Формирование и применение совершенной системы государственно-религиозных отношений в Азербайджане связано с именем Гейдара Алиева – архитектора нашего современного государства.
В представленную вниманию читателей книгу вошли интересные материалы, которые содержат глубокие идеи Гейдара Алиева о сохранении национально-нравственных ценностей и развития традиций толерантности, мультикультурализма. Жизнь показала, что толерантность для азербайджанского народа – это не просто юридический механизм, он и моральный выбор.
Равное отношение ко всем конфессиям, посещение их храмов и святынь, встреча с представителями разных народов и религий – все это является доказательством того, насколько Гейдар Алиев придавал большое значение принципам Толерантности. Традиции участия представителей различных конфессий во время религиозных праздников также была заложена при Гейдаре Алиеве.

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ И
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ
КУРС АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сона Гурбанова
Баку, 2010
Image is not available

В книге на основе анализа многочисленных источников и литературы освещаются вопросы внешней политики Азербайджанской Республики, титаническая деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева в этой области. Книга рассчитана на историков, международников, преподавателей вузов, всего кого интересует современная история, деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева.

Slide 3
ОСНОВОПОЛОЖНИК, СПАСИТЕЛЬ И СОЗИДАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
Гафар Алиев
Бишкек, 2008
Image is not available

В этой книге повествуется об общественно-политических процессах, происходящих в мире, Азербайджанской Республике в последние годы существования СССР, трагедиях, с которыми столкнулся азербайджанский народ. Автор рассказывает о жизни и деятельности выдающегося государственного и политического деятеля всемирно известного политика, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алирза оглы Алиева в период его пребывания в Нахчиванской Автономной Республики, а затем у руководства Азербайджана, о его неоценимой роли в спасении страны и азербайджанского народа от многих бед, которые на том этапе истории надвигались на Азербайджан. Значительное внимание уделено автором нефтяной стратегии, аграрным реформам, а также наиболее актуальным идеологическим и правовым аспектам государственного строительства. Автором, также подробно освещены процессы создания по инициативе Гейдара Алиева политической организации нового типа – партии Новый Азербайджан, ставшей за короткий период времени правящей партией в Азербайджанской Республике.

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ
И НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТ
Адель Абдулла аль-Фалах
Баку, 2007
Image is not available

Многогранная политическая, общественная и дипломатическая деятельность основоположника современной азербайджанской истории Гейдара Алиева превращается в объект исследований как в нашей стране, так и за ее пределами. Люди, которые общались с этим великим человеком, бережно хранят в памяти свои глубокие впечатления от встреч с ним. Среди них особого упоминания заслуживает верный друг Азербайджана, первый заместитель министра по делам Ислама и Вакфов Государства Кувейт, председатель Совета директоров Комитета Мусульман Азии, доктор Адель аль-Фалах. С первых страниц его труда, посвященного деятельности Гейдара Алиева, становится ясно, что будучи лично знаком с Общенациональным лидером, он также внимательно изучил его речи и выступлеия. Книга написана на арабском языке, что делает возможным ознакомление многомиллионной арабской читательской аудитории с титанической деятельностью Гейдара Алиева. Это, безусловно, повышает значимость проделанной работы.

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ ОТ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ К
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМУ
ЛИДЕРУ
Ирада Гусейнова
Баку, 2005
Image is not available

Данная монография является результатом многолетних научных изысканий доктора исторических наук, профессора Ирады Гусейновой и посвящена исследованию основных аспектов и этапов политической и государственной деятельности основоположника независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Автор в своей работе использовала богатый архивный материал, который впервые вводится в научный оборот. Предлагаемая вниманию читателей данная монография И.Гусейновой является первым крупным фундаментальным научным исследованием, посвященным всестороннему, научно обоснованному, системному анализу жизни и деятельности феноменального политика, выдающегося государственного деятеля - Гейдара Алиева. Книга рассчитана на специалистов, занимающихся историей Азербайджанского государства, ученых, историков, кавказоведов, педагогов, философов и политологов, изучающих роль личности в истории, а также на широкую читательскую аудиторию, интересующуюся историей современного Азербайджана.

Slide 3
МГНОВЕНИЯ ИСТИНЫ
Эльмира Ахундова
Баку, 2003
Image is not available

Известному азербайджанскому журналисту Эльмире Ахундовой в силу профессии собкора довелось быть в самой гуще политических событий, происходивших в стране и мире за последнее десятилетие. Она освещала работу крупнейших саммитов и международных форумов, многочисленные зарубежные визиты Президента Азербайджана, она имела возможность в непосредственной близости наблюдать за работой Гейдара Алиева, присутствовать на его встречах и переговорах с самыми известными политиками современности. Итогом этих поездок, журналистских наблюдений явились десятки ярких публикаций, аналитических комментариев, проблемных статей, увидевших свет в самых разных органах периодической печати Азербайджана и России. Собранные в данной книге воедино и расположенные в хронологическом порядке, они создают весьма цельное впечатление, ибо посвящены одной главной теме - созданию и становлению внешнеполитической стратегии

Slide 3
ГЕЙДАР АЛИЕВ
(Библиографический справочник)
А.Халафов
С.Садыгова
Баку, 2003
Image is not available

В книге вниманию читателей предлагается богатейшее наследие выдающегося политического и государственного деятеля современности, великого сына азербайджанского народа, гаранта независимости нашей страны, Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алирза оглы Алиева. Составители справочника задались целью, систематизирован библиографическим методом изданные труды Гейдара Алиева, а также книги, написанные об этой великой личности, представить их вниманию читателей.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow