Elmi redaktor: i.e.d., prof. İ.A.Kərimli

Kollektiv monoqrafiyada müasir dövrdə iqtisadi münasibətlərə yön və istiqamət verən əsas reytinqlərdən olan qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksi araşdırılır, onun müxtəlif sub indeksləri üzrə təhlil və qiymətləndirmələr aparılır. Əsasən də beynəlxalq müqayisəli göstəricilərdən istifadə etməklə Azərbaycanın mövqeyi müxtəlif sahələrdə təhlil edilir və nəticələr çıxarılır. 

Monoqrafiya elmi-tədqiqat institutlarının əməkdaşları, dövlət orqanlarında, ictixami təşkilatlarda çalışan mütəxəssislər, ali məktəblərin müəllimləri və gənc tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.