Lovegra Experiences Lovegra Priligy Generic Dapoxetine Dapoxetine 30 Mg Generic Priligy Viagra Original Price Meizitang Soft Gel Reviews Generic Ed Trial Packs Generic ED Packs Super Kamagra Side Effects Super Kamagra Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua In Europe Lida Dai Dai Hua Mens Ed Packs ED Packs
Kitabxana əsasnaməsi
Viagra En Ligne Lida Daidaihua Acheter Kamagra Jelly Acheter viagra Acheter Viagra Acheter Cialis soft tabs Acheter kamagra Cialis soft Levitra En Ligne Cialis sans ordonnance acheter kamagra oral jelly cialis pharmacie Acheter viagra generique Viagra pour Femme viagra soft Kamagra pas cher Acheter Cialis Generique Kamagra Oral Jelly Acheter kamagra efferverscent Acheter Cialis strips viagra femme
Cialis Original Kamagra Super Kamagra Kamagra 100mg Kamagra Jelly kaufen Viagra Caps kaufen Cialis Daily kaufen Levitra Generika Lida Testpakete Viagra Original Kamagra Kautabletten Viagra Soft Tabs Viagra bestellen Gegen Haarausfall Cialis Jelly kaufen Levitra kaufen Cialis Daily Cialis Soft Tabs Cialis Soft kaufen Priligy kaufen cialis 20mg Kamagra Gold Cialis 5mg Viagra kaufen
zapatillas vans zapatos timberland zapatillas sport zapatos de mujer nike free puma zapatillas zapatos gucci botas de futbol nike presto gorras new era Gafas oakley bolsos louis vuitton Adidas Neo cinturones gucci zapatillas saucony

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ali  MƏKTƏB KİTABXANALARININ ƏSASNAMƏSI
Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirinin 133
saylı 08.02.2000-ci I tarixli
əmri ilə təsdiq olunmusdur
 
1. ÜMUMİ ƏSASLAR
1. Kitabxana ali məktəbin aparıcı struktur bolmələrindən biri olub, təlim-tərbiyyə və elmi tədqiqat prosesini tədris, elmi, metodiki ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən və bilikləri təbliq edən mənəvi və intellektual əlaqələrin yayılması mərkəzidir.
2. Kitabxana oz isində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında Qanunu, “Kitabxana isi haqqında” Qanunu,  dovlət və hokumət sənədlərini, Ali təhsil Nazirliyinin əmr, sarəncamları və normativ sənədlərini, tərkibində olduğu ali məktəbin əmr və sərəncamlarını və bu  Əsasnaməni rəhbər tutur.
3. M.Ə.Rəsulzadə adını Bakı Dovlət Universitetinin Elmi kitabxanası, metodik mərkəz kimi Azərbaycan Respublikasında idarə tabeciliyindən asılı olmayaraq, dovlət və qeyri-dovlət /ozəl/ ali məktəb elmi kitabxanarına metodik koməklik gostərir. Elmi-metodik is Təhsil Nazirliyində yaradılacaq Mərkəzi Kitabxana Surası ilə birlikdə hayata kecirilməlidir.
II. KİTABXANANIN VƏZİFƏLƏRİ
4. Tələbə, aspirant, bakalavr, magistr, doktorant, elmi isci, professor-muəllim, muhəndis-texniki heyətə və ali məktəbin digər kateqoriyadan olan oxucularının informasiya tələbatına və sorqusuna uyğun səkildə kitabxana, məlumatbiblioqrafiya xidməti gostərmək.
5. Oxucularda vətənpərvərlik hissləri tərbiyyə etmək, kitabxanaları
humanistləsdirmək, umumbəsəri dəyərlərdə istiqamətləndirmək, fondlarda
toplanmıs elmi, mədəni, mənəvi irsi təbliq etmək və acıqlamaq, oxucularının  informasiya tələbatını ədəbiyyatla təmin etmək.
6. Ali məktəbin profilinə və oxucuların informasiya tələbatına uyğun kitabxana fondunu formalasdırmaq, ənənəvi cap məhsulu ilə yanası yeni informasiya texnologiyasına kecmək, məlumat-biblioqrafiya aparatını yaratmaq və təkmilləsdirmək.
7. İnformasiya mədəniyyətini tərbiyyə etməklə bərabər, oxuculara kitabxananın məlumat-soraq aparatından və yeni informasiya texnologiyasından istifadə etmək  bacarığını asılamaq.
8. Yeni texnoloji rejimdə isləmək ucun kadrların ixtisasının yuksıldılmısini təmin  edən proqram isləyib hazırlamaq və həyata kecirmək.
9. Kitabxana islərində muasir texniki vasitələrdən istifadə etməklə məlumatbiblioqrafiya  və informasiya prosesini mexanikləsdirmək, avtomatlasdırmaq və  kompyuterləsdirməklə kitabxana xidmətinin formalarını genisləndirmək və  təsərrufat hesablı elementləri tətbiq etməklə kitabxananın madd-texniki bazasını mohkəmləndirmək.
10. Elmi-tədqiqat və metodiki islərin aparılmasını yaxsılasdırmaq.
11. Ali məktəb kafedraları, elmi ictimaiyyət və ictimai təskilatlarla kitabxananın  fəaliyyətini əlaqələndirmək. Elmi-texniki informasiya orqanları və digər əlaqədar  muəssisələrlə qarsılıqlı əlaqələr yaratmaq.
12. Kitabxana xidmətini hərtərəfli demokratikləsdirmək.
13. Fərdi və qrup halında xidmət novlərindən istifadə etməklə oxu zallarında və  abonomentlərdə oxuculara diferensial xidmət gğstərmək.
14. Oxuculara əsas kitabxana xidmətini pulsuz təmin etmək, mutəxəssislərə əlavə xidmətə gorə movcud preyskurantlar əsasında pullu xidmət də gostərilə bilər.
15. Kitabxanalararası abonement və Beynəlxalq abonement vasitəsilə
kitabxanaların fondlarından qarsılıqlı surətdə istifadə etmək. Lazım gəldikdə,  Kitabxana isi haqqında Qanunun 13-cu maddəsinin 2-ci hissəsi tətbiq edilə bilər.
16. Ali məktəb kitabxanaları muəssisə daxilində vahid oxucu bileti tətbiq edir.
17. Oxuculara informasiya xidməti həyata kecirmək. Elmi-texniki informasiya orqanları ilə qarsılıqlı əlaqələndirmə hesabına kitabxana xidməti isini daha da fəallasdırmaq.
18. Elmi və tədris prosesinə komək məqsədilə biblioqrafik gostəricilər, siyahılar  tərtib etmək, unvan uzrə, movzu uzrı biblioqrafik arayıslar vermək, muxtəlif movzularda ədəbiyyat icmaları kecirmək.
19. Oxuculara elmi isdə və tədris prosesində informasiya axtarısı və ondan istifadə vərdislərini, kitabxananın məlumat-biblioqrafiya aparatından, həmcinin dovlət  elmi-texniki informasiya mənbələrindən istifadə etmək bacarığı asılamaq. Tələbə, magistr, aspirant və digər tədqiqatcılarla kitabxanasunaslığın, məlumatinformasiya və biblioqrafiyanın əsaslarına dair məsğələlər aparmaq.
20. Ali məktəbin tədris planına, elmi-tədqiqat islərinə uyğun olaraq fondun
ixtisaslasdırılmıs komplektləsdirilməsi təmin edilir və respublikanın digər ali
məktəb kitabxanaları ilə əlaqələndirilir.
Kitabxana oz fondundakı qeyri-profil ədəbiyyatı və artıq nusxələri ehtiyacı olan  basqa kitabxanalara təhvil verir və ya həmin nusxələrin əhaliyə satısını təskil edir.
Məzmunca və siyasi cəhətdən oz əhəmiyyətini itirmis yararsız, fiziki cəhətdən  sıradan cıxmıs nusxələri akt tərtib edərək fonddan cıxarır.
21. Kitabxana fondu /əsas və koməkci fondlar/ muvafiq qaydada təskil edilir və  onların ucotu, qorunması, bərpası və sanitariya-gigiyena normalarına uyğun  muhafizəsi təmin olunur.
22. Kitabxana fondunu hərtərəfli isıqlandırmaq və məzmununu acmaq məqsədilə ənənəvi və masınla oxunan informasiya dasıyıcılarının kataloq və kartoteka sistemini yaradır.
23. Respublika uzrə toplu kataloqun yaradılmasında, o cumlədən o cumlədən oxuculara xidmətə imkan verən avtomatlasdırılmıs rejimin təskilində istirak edir.
24. Muasir elmi-tədqiqatların nəticələrini, qabaqcıl is təcrubəsini və yeni kitabxana texnologiyası proseslərini oz isində tətbiq edir.
25. Kitabxana iscilərinin ixtisasını artırmaqla məsqul olur və bu məqsədlə
musabiqələr, isguzar oyunlar, konkret istehsalat səraiti ilə əlaqədar yerinə
yetirilməsini təskil edir.
26. Kitabxana ali məktəbin ixtisas kafedraları və elmi ictimaiyyəti ilə sıx qarsılıqlı əlaqədə fəaliyyət gostərir. Respublikanın kitabxana komplekslərinin və birliklərinin inqrasiya isində istirak edir, oz fəaliyyətini kitabxanalarla, Elmi- Texniki informasiya orqanları ilə əlaqələndirir.
27. Kitabxana səlahiyyəti daxilində təsərrufat və iqtisadi fəaliyyətini təmin edir, təsərrufat hesabı elementlərini tətbiq edir. Ayrı-ayrı oxuculara və ya muəssisələrə muqavilə əsasında pullu xidmət gostərir. Ədəbiyyat axtarısı və siyahıların tərtibi, pullu tərcumə, makinada yazmaq, ksero surətlərin cıxarılması, dissertasiyalar ucun ədəbiyyat siyahıların tərtibi, faktik məlumatlarla təmin etmək və s.
III. KİTABXANANIN HÜQUQLARI
28. Kitabxana və informasiya isi ilə əlaqədarelmi konfranslarda, seminarlarda, musavirələrdə və yığıncaqlarda ali məktəbi təmsil etmək.
29. Ali məktəbin tədris planı, tədris proqramları, elmi-tədqiqat islərinin movzusu ilə tanıs olmaq. Onun struktur bəlmələrindən kitabxananın qarsısına qoyulan vəzifələri həll etmək ucun materialları və məlumatları almaq.
30. Qoyulmus qayda əsasında digər təskilatlar və kitabxanalarla yazısma aparmaq.
31. Kitabxana ucun ayrılmıs pul vəsaitindən səmərəli səkildə istifadə etmək.
32. Kitabxananın sənədlərini və stat cədvəlini isləyib hazırlamaq.
33. Əmək taarifi cədvəli əsasında kitabxana iscilərinin maas bolgusunu
muəyyənləsdirmək.
34. Kitabxana saxlanması xərcləri ali məktəbin umumi smetasında nəzərə
alınmalıdır.
35. Ali məktəb rəhbərliyi kitabxananı Dovlət standartlarına uyğun hər cur səraiti olan istehsalat sahəsi ilə, kitabxana texnikası və avadanlıqlarla təhciz olunmus xidmət sahələri və kompyuter texnikası, surət cıxatrma və coxaltma texnikası və s. avadanlıqla təmin edir.
36. Ali məktəb kitabxanasının yerlısdiyi yer toxunulmazdır.
37. Kitabxananın direktorluğu və isciləri movcud qanunvericiliyə uyğun olarsa kitabxana fondunun muhafizəsi ucun məsuliyyət dasıyırlar.
38. Kitabxanadan istifadə qaydaları “Kitabxana isi haqqında Qanun”a muvafiq olaraq tərtib olunur və ali məktəbin rektoru tərəfindən təsdiq edilir.
39. Kitabxananın is fəaliyyəti sənədləsdirmə yolu ilə aparılır, qoyulmus qayda uzrə hesabatlar, cari və perespektiv planlar, statistik cədvəllər hazırlayır. Plan və hesabatlar ali məktəbin rektoru tərəfindən təsdiq olunur, surətləri Metodiki mərkəzə gondərilir.
IV. İDARƏETMƏ STRUKTURU VƏ ŞTAT BÖLGÜSÜ, MADDİ  -
TEXNİKİ  TƏMİNAT
40. Kitabxanaya direktor /mudir/ rəhbərlik edir. Direktor /mudir/ ali məktəbin
rektoruna tabedir. Direktor ali məktəbin elmi surasının mutləq uzvidir. Direktor oz səlahiyyəti daxilində kitabxananın butun islərinin yaxsı təskili ucun məsuluyyət dasıyır. Butun iscilər ucun vacib olan əmr və sərəncamlar verir. 
 
Cialis Soft Priligy Dapoxetin Viagra Generika Propecia kaufen Propecia Generika Viagra Soft kaufen LIDA Dai dai hua sildenafil kaufen Kamagra Gold kaufen Brand Cialis kaufen cialis online schweiz Levitra Original Generika Testpakete Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia

        

oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Scarpe louis vuitton Ray ban adidas Adidas superstar longchamp air max Cinture scarpe Puma Puma Scarpe Scarpe nike air max scarpe asics nike air force Saucony polo camicie Polo Ralph Lauren scarpe Nike Cappelli
Hazırladı : Hasan İsmayılov / UNEC - E-kitabxana.