Çap 
Kateqoriya: Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
Müəllif: İdris Şabanəli oğlu Dadaşov, Arif Şəkərəli oğlu Şəkərəliyev, Aqil Əlirza oğlu Əliyev
Redaktor: Ə. Abbasov
Səhifə: 455
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2003
N° kataloq: 338 Ə56
Baxılma sayı: 1661
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Kitabda müasir dünya iqtisadiyyatı və onun əsas cəhətləri, dünya təsərrüfatının yarımsistemləri və onların inkişaf qanunauyğunluqları, planetimizdə fəaliyyət göstərən iqtisadi inkişaf modelləri, ölkələrin tərəqqisində reqion amili ,ölkə və dünya iqtisadiyyatının optimal inkişafında biliyin həlledici rolu, qlobal problemlərin və qloballaşma proseslərinin milli iqtisadiyyatlara təsiri, milli iqtisadiyyatların tərəqqisində dövlətin polu, inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvələri və s.bu kimi məsələlər kompleks şəkildə araşdırılır.